ZytoChem Fast (AP) One-Step Polymer anti-Mouse/Rabbit

Artikelnummer: ZYT-ZUC068-100
Artikelname: ZytoChem Fast (AP) One-Step Polymer anti-Mouse/Rabbit
Artikelnummer: ZYT-ZUC068-100
Hersteller Artikelnummer: ZUC068-100
Alternativnummer: ZYT-ZUC068-100
Hersteller: Zytomed Systems
Kategorie: Diagnostik
ZytoChem Fast (AP) One-Step Polymer anti-Mouse/Rabbit/Rat
Klonalität: Monoclonal
Lagerung: 2°C to 8°C